Bering Valgmenighed

Vedtægter Bering valgmenighed

§1.

Bering Valgmenighed er en forening der har adresse på Torshøjvænget 15, 8361 Hasselager, Aarhus Kommune.
Bering Valgmenighed er en del af Den danske Folkekirke i henhold til Lov om Valgmenigheder.
Bering Valgmenighedens er en grundtvigiansk valgmenighed hvis formål er at danne rammen om et menighedsliv med gudstjenester og forskellige kulturelle aktiviteter.
Menighedens medlemmer har ret til at få udført kirkelige handlinger.


§2

Medlemskab af Bering Valgmenighed sker ved henvendelse til præsten. Optagelsen sker efter gældende regler for sognebåndsløsning.
Døbte og konfirmerede i Bering Valgmenighed optages automatisk som medlemmer.


§3

Den ordinære generalforsamling, som holdes hvert år i marts måned, indvarsles ved skriftlig meddelelse til samtlige medlemmer med mindst 2 uges varsel bilagt dagsorden og et eksemplar af årsregnskabet. Sidste frist for indgivelse af forslag til behandling på den ordinære generalforsamling bekendtgøres i Valgmenighedens blad og/eller hjemmeside. På generalforsamlingen behandles følgende:
1. Valg af ordstyrer samt 2 stemmetællere
2. Beretning
3. Regnskabsaflæggelse samt budget for det kommende år.
4. Fastsættelse af medlemskontingent efter bestyrelsens indstilling
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af revisor
8. Eventuelt.


§4

Valgmenighedens samtlige anliggender varetages af en bestyrelse, der består af 9 medlemmer valgt for 3 år ad gangen, således at 3 medlemmer afgår hvert år.
Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasserer og sekretær og fordeler i øvrigt arbejdet mellem sig. Den affatter et årligt regnskab over indtægter og udgifter samt et budget for det følgende år. Regnskab, status, budget og formandens beretning forelægges til godkendelse på generalforsamlingen.


§5

Valgmenighedens medlemmer ejer i fællesskab: Kirke med kirkegård, forsamlingshus, funktionærbolig og præstegård med jordtilliggender og samtlige bygninger. Bestyrelsen varetager dette fælleseje og tager desuden bestemmelse om forsamlingshusets benyttelse.


§6.

Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle menighedens anliggender.
Formand, næstformand samt kasserer er bemyndiget til på valgmenighedens vegne og forpligtende for denne at underskrive dokumenter angående køb og salg og lignende af retslig karakter, når der foreligger en generalforsamlingsbeslutning. I sager af mindre væsentlig karakter dog kun en bestyrelsesbeslutning


§7.

Generalforsamlingen vælger selv sin ordstyrer, der sammen med sekretæren underskriver den over forhandlingerne førte bog. Alle sager med undtagelse af de i §12 nævnte, afgøres ved almindelig stemmeflerhed, og afstemningen foregår skriftligt, hvis det forlanges. Der kan kun afgives stemme ved personligt fremmøde.


§8.

Ekstraordinær generalforsamling skal holdes, når 4 bestyrelsesmedlemmer eller 25 medlemmer af valgmenigheden forlanger det. Indkaldelse sker ved direkte meddelelse til alle medlemmer med mindst 2 ugers varsel og angivelse af dagsorden.
Ligeledes offentliggøres indkaldelse og dagsorden på Valgmenighedens hjemmeside


§9.

Valgmenighedens regnskabsår følger kalenderåret.
Regler for opkrævning af medlemsbidrag fastlægges af bestyrelsen.
Medlemskontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.


§10.

Præsten vælges og ansættes af generalforsamlingen. Der foretages altid skriftlig afstemning på grundlag af bestyrelsens indstilling. Navn/navne på den/de indstillede skal fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen.
Bestyrelsen har bemyndigelse til at foretage alle andre ansættelser. Mødevirksomhed tilrettelægges af bestyrelsen sammen med præsten.


§11.

Regnskabet revideres af 2 blandt medlemmerne valgte revisorer. De vælges for 2 år ad gangen og afgår efter tur.


§12.

Vedtægtsændring kan kun besluttes på en ordinær generalforsamling, hvor 2/3 af de fremmødte medlemmer skal stemme for ændringen. Forslag til vedtægtsændringer skal udsendes samtidig med dagsordenen til generalforsamlingen.


§13

Udmeldelse kan kun ske ved skriftlig meddelelse herom til præsten.
Medlemmer som er i mere end 1 års restance med betaling af medlemsbidrag, slettes som medlemmer af valgmenigheden.


§14.

Menigheden kan opløses, når medlemmerne på to på hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst 14 dages mellemrum, stemmer derfor med 2/3 flertal af de fremmødte. Et likviditetsprovenu eller overskud ved opløsning skal tilfalde en anden forening, fond, stiftelse, institution mv. eller religiøst samfund som er hjemmehørende her i landet og som har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål. Bestyrelsen stiller forslag herom ved en generalforsamling.
Således vedtaget på generalforsamlingen den 23. marts 2023.